Teisės aktai

LR Švietimo įstatymas – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/asr

LR Viešųjų pirkimų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr