Pranešėjų apsauga

Pranešk apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu.

 

Pranešimus gali teikti  esami ir buvę Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos  darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais  susiję su Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje gali pateikti dėl:

·       pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;

·       kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

·       neteisėto veiklos finansavimo;

·       neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

·       turto įgijimo neteisėtu būdu;

·       padaryto pažeidimo padarinių slėpimo;

·       kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Jonavos rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos apraše.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje  ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kreiptis į asmenį,  atsakingą už korupcijos prevenciją meno mokykloje; 

2. elektroninio pašto adresu korupcija@jmm.lt 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje atsakingas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą yra už Korupcijos prevenciją atsakingas asmuo Birutė Platkauskienė (tel. +370 659 57088). Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą  .pdf ar .docx formatais (pasirinktinai) ir siųsti el. paštu korupcija@jmm.lt 

                    

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti  laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas  teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime turi būti nurodomos konkrečios faktinės pažeidimo aplinkybės, asmuo, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informacija, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pareiškimą teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji (korespondencijos gavimo) vieta ar elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys ryšiui palaikyti, jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

- to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

- asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus pateikimui.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.